Voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden

van: Fetra Nederland B.V.
De Wetering 89
Gevestigd en kantoorhoudende te Oosterhout.
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 3672

Artikel 1 . Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluiten de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telex of per fax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Alle gedane aanbiedingen blijven een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

3. Toezending van de aanbiedingen en/of (andere) documenten bindt ons eerst tot levering c.q. acceptatie van de order nadat wij deze binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk hebben aanvaard.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, wanneer wij binnen 8 dagen, nadat wij de opdracht tot levering hebben ontvangen, deze bevestigen dan wel met de uitvoering van de opdracht beginnen.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer

beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsvoorwaarden als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offerte resp. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

- gebaseerd op franco levering binnen de Benelux, ingeval de bruto goederenwaarde van een opdracht kleiner is dan € 175,- excl. BTW, hebben wij het recht aan de wederpartij per order een bepaald bedrag als verzendkosten in rekening te brengen;

- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in -en uitlading en verzekering;

3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

Artikel 5 Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering franco huis aan de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/centraal magazijn verlaten, waarna het risico van de goederen op de wederpartij overgaat.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds, dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of verpakking, welke bij (af) levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

5. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding zijn wij niet aansprakelijk.

6. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft bij beperkte (niet excessie) levertijdoverschrijding niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de oorspronkelijke levertijd heeft de wederpartij een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door niet toerekenbare tekortkomingen.

7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten zijn voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 6 Transport / Risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nader aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport / verzending worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

3. Indien onze goederen afgeleverd worden op zogeheten Europallets of pallets die deel uitmaken van een palletpool, zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven.

Atikel 7 Garantie

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 120 maanden garantie m.b.t. de door Fechtel Transportgeräte geproduceerde producten. In de fetra productcatalogus staan de uitzonderingsgevallen 12 of 24 maanden aangegeven. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhavige onderdelen van het geleverde.

2. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

3. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hen ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

4. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomt voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voorduurt.

6. Een beroep op onze garantieverlening schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 8 Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

Onder “ overmacht “ dan wel “ niet toerekenbare tekortkoming “ wordt in ieder geval begrepen :

Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in -en uitvoeringsverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings -of fabricagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

Artikel 10 Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons binnen 8 dagen na levering

van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 8 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering kunnen worden ingediend.

3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, resp. de factuur te hebben goedgekeurd.

4. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

5. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

6. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 Teruggave / Omruilen

1. Tot uiterlijk 8 dagen na levering bestaat, onder hieronder genoemde voorwaarden, de mogelijkheid goederen terug te geven of om te ruilen, met uitzondering van speciale -en/of op maat gemaakte goederen.

2. De retour gezonden goederen worden gecrediteerd minus 17,5 % van de brutowaarde van de goederen, ter derving van de gemaakte vrachtkosten en het wederom verzend gereed maken.

3. Retourzending dient vooraf met ons te zijn afgestemd en voor rekening van de wederpartij verzonden te worden aan een door ons op te geven adres.

4. De goederen dienen in onbeschadigde originele verpakking en vrij van gebruikssporen geretourneerd te worden. De staat van de goederen, bij aankomst op het door ons opgegeven adres, is bepalend voor de acceptatie van de retourzending en het te crediteren aankoopbedrag.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichting niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voorrechterlijke matiging vatbare boete van € 455, - per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.

Artikel 13 Betaling

1. Betaling dient netto-courant bij (af) levering te geschieden zonder enige korting of schuld vergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank -of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dal wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der voormelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel deze door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of levering terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alle onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

f. De wederpartij heeft niet het recht om betaling op te schorten als de wederpartij een creditnota verwacht.

Artikel 14 Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de termijn als genoemd in artikel 13 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.